top of page

טכנולוגיות ניהול ממשקים ואינטגרציהכוללת באמצעות

BIM 360

BIM services

BIM 360 ניהול הפרויקט בשיטת

שפה אחידה בין כלל גורמי הפרויקט

ארכוב מהיר קל של מסמכים ותוכניות

הטמעת הדרישות החוזיות /תכנוניות וביצוע מעקב רציף

ניהול בקרה רציפה אחר ההתקדמות

דיוק היכולת לביצוע בקרת איכות על תוצרי התכנון וההליך

 

bottom of page