top of page

ממשקים ואינטגרציה עם צוות המתכננים

ניהול האינטגרציה בין המתכננים-בינם לבין עצמם ובין גורמי המזמין, תוך בחינת התאמה רציפה לדרישות והטמעת שינויים ותוספות

ע"פ דרישת המזמין, תוך כדי הליך התכנון

מוגדר וקבוע מטעם כל אחד ממשרדי התכנון שיהיו מעורבים בפרוייקט וזאת לצרוך מניעת זליגת מידע POC דרישה לקביעת

וחוסר התמצאות בפרטי התקדמות התכנון

 

השתתפות מנהל התכנון וצוות המתכננים בדיוני סטאטוס ובדיוני תאום הרלוונטיים לפרויקט בשלביו השונים, במטה המזמין, במשרדי
המשתמש, באתר הפרויקט, במשרדי הרשויות או בכל מקום אחר נדרש. מנהל התכנון שומר לעצמו את הזכות להגדיר מי מהמתכננים
נדרש להגיע לישיבות התכנון

העברה, קבלה וניהול המידע בין מנהל התכנון לבין המתכננים, היועצים והספקים לצורך עבודות צוות התכנון כולו לרבות ניהול


וביצוע מעקב אחר הגרסאות והחלופות השונות במהלך כל תקופת הפרויקט, עדכוני צוות התכנון בשינויים הנוצרים במהלך התכנון
ובאילוצים השונים בהם יש להתחשב במהלך התכנון ווידוא הביצוע בהתאם

הליך התכנון ינוהל בצורה שוטפת ורציפה, תוך העלאת תוצרי התכנון והחלופות לממשק אינטרנטי (רמדור-נט או שווה ערך) וזאת
לצורך מעקב שליטה ובקרה על עמידה ביעדי התכנון שהוצגו ע"י מנהל התכנון

ניהול דיונים והשגת כל הרישיונות/היתרים הדרושים מכל הגורמים לרבות רשויות תכנון, משרדי ממשלה וכל גוף אחר מכל מין וסוג
שהוא שאישורו נדרש לצורך ביצוע והשלמת הפרוייקט

קיום ישיבות לניהול תכנון הפרויקט ותיאומו במשרדי החברה ו/או משרדי המתכננים, הפצת סיכומי דיון ודוחות סטאטוס למנהלים
ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות

הכנה, ריכוז ועדכון אומדנים תקציביים לפרויקט בסיום שלבי התכנון השונים

 

שילוב המתכננים באופן יעיל ורציף לכל אורך שלבי התכנון השונים (ראשוני, סופי ומפורט), תוך עדכונם על שינויים נדרשים חלופות נבחרות וקבלת החלטות לצורך המשך ההליך התכנוני

 

הכנת ועדכון לוחות זמנים לקידום התכנון, בשיטת גאנט ומעקב שוטף אחר עמידת המעורבים ביישומם. מתן התראות לגבי סטיות
"וחריגות, טיפול שוטף בעת התהוותן. עדכון שוטף של לוחות הזמנים. הגאנט יעודכן ברמה דו-שבועית ויוצג בפורמט "תכנון מול ביצוע

החברה מתחייבת לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים והרשויות שיש להם או שעשויה להיות להם מעורבות בתכנון הפרויקט
הכול בתאום מלא עם המזמין, ובכלל זה, בין היתר: המזמין וכל האגפים שיידרשו לפרויקט, רשויות מקומיות, וועדה מקומית, ועדה
מחוזית, ולמ"ב, רשויות סטטוטוריות חיצוניות ובעלות תשתית כגון: בזק, חברת חשמל, מקורות, רשות המים ותאגידי מים וביוב
מטעמה, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קק"ל, רשויות ניקוז, טלוויזיה בכבלים וטלוויזיה בלוויין, החברה להגנת הטבע, רשות
הנחלים, נתיבי ישראל וכן כל גוף או גורם אחר אשר יש צורך בפעולה מולו ו/או תאום מולו ו/או קבלת אישורו לצורך קידום הפרוייקט

download.jpg
bottom of page