top of page

תיאום פרויקטים לחיל המודיעין

Coordination of projects for the Intelligence Corps

פרויקטי חמ"ן התבצעו במסגרת התקשרות מול חברת "מילי מהנדסים". במסגרת הפרויקטים השונים מול חיל המודיעין, חברת עין אליה נתנה שרותי תיאום ביצוע ופיקוח ועריכת מכרזי בינוי

הפרויקטים כללו מרכזי תשתיות פיתוח מים וביוב והקמת מבנים בגלילות ובקריה

 

תקופת עריכת המכרז והתקשרות: 2004-2009​

 

היקף תקציבי: 10 מיליון ש"ח.


שטח: 10,000 מ"ר.

bottom of page