top of page

פרויקטי תשתיות

החברה ביצעה את ניהול התכנון והפיקוח על מספר פרויקטי תשתיות ברחבי הארץ ביניהם

תחנת שאיבה ו' בראש העין

תחילת פרויקט 2013, סיום פרויקט 2015

היקף תקציבי: 12,000,000 ש"ח
התחנה סונקת 750 קוב לשעה

תחנה ג' בראש העין

 תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018

היקף תקציבי: 13,500,000 ש"ח

התחנה סונקת 1450 קוב לשעה

בריכת מים לשתייה בראש העין הכוללת בוסטר להגבלת לחץ מים

 תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018

היקף תקציבי: 9,000,000 ש"ח

התחנה סונקת 6,000 קוב לשעה

קו אריאל שפדן-קו מאסף ראשי בין עירוני

תחילת פרויקט: 2013-2020

היקף תקציבי: 70,000,000 ש"ח

אורך: אורך הפרויקט הכולל הוא כ-30 ק"מ

Infrastructure projects
bottom of page