top of page

ניהול ביצוע הפרויקט 

ניהול ותאום המסמכים הנדרשים מהקבלנים ע"פ חוק ובכלל זה: אישור רישום מנהל עבודה לאתר, אישור תקינות עגורן, אישור רת"א לעגורן, רשיונות עבודה בגובה, הסמכות, ביטוחים , ערבויות וכיו"ב

תאום ואישור תכניות התארגנות והערכות של הקבלנים וכן אישור לוחות הזמנים

ניהול הליך "הנדסת ערך" שיבוצע ע"י הקבלנים- תוך מתן המלצות למזמין  לאישור/לסירוב דו"ח מעקב סטטוס הציוד והחומרים לאישור שיוגשו ע"י הקבלנים

מעקב צמוד ורציף אודות התקדמות הביצוע של העבודות בהתאם למתוכנן והתראה למזמין אודות חריגות צפויות ומשכן וכן ההמלצות לשיפור ולתיקון

זימון וקיום ישיבות ניהול ותאום קבועות עם הקבלנים, המתכננים (פיקוח עליון) ועם גורמים רלוונטיים מטעם המזמין, המעורבים בפרויקט, בתדירות של אחת לשבוע. במהלך הפגישות יוצגו: סטטוס לו"ז הפרויקט, סטטוס ניצול תקציב, תכנית עבודה שבועית ודו-שבועית, סטטוס אירועי בטיחות, ניתוח והפקת לקחים מאירועי בטיחות בפרויקט ("נפגע" ו-"כמעט ונפגע") וכן מאירועי אי עמידה בלו"ז התכנית השבועית

הפקת דוח חודשי הכולל את פרוט לו"ז הפרויקט, תקציב הפרויקט כולל פרוט חריגים

ניהול תהליכי הקבלה והמסירה של כל אחד משלבי הפרויקט, רישום הערות לתיקון, ביצוע מעקב אחר תיקונים, פיקוח ובקרה על ההשלמות והתיקונים ומסירה סופית של העבודות למזמין בשילוב צוות המתכננים והמזמין

ניהול ותאום ההדרכות מטעם הקבלנים לבעלי התפקידים מטעם המזמין

bottom of page